HAKKINDA

2019 yılında İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından oluşturulmuştur. İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından yürütülmekte ve uygulanmaktadır.

Bu Yarışma ile Deniz Ticaret Odası’nın “Denizci Millet ve Denizci Ülke” vizyonu çerçevesinde;
Türk denizcilik sektörünün yenilikçi milli fikirler, projeler, sistemler ve teknoloji ile bir araya getirilmesi ve denizciliğimizin daha ileri noktalara çıkarılarak dünya ticaretinde daha yüksek seviyelere erişmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda uluslararası alanda sistemleri, uygulamaları ve milli imkân kabiliyetleri ile saygın bir noktaya gelinmesi, denizcilik alanındaki özgün ve yaratıcı fikirlerin yatırımcıyla buluşturulması ve sektörümüzde kullanılabilir hale getirilmesi için yeni projeler ortaya çıkarılması hedeflenmektedir.

Başvurular 03 Ocak 2022 ile 31 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
Ön eleme jürisi tarafından değerlendirme puanı 65 ve üzerinde puan alarak finale kalması uygun görülen proje ve fikirler, 18 Nisan 2022 tarihinde Final Jürisi değerlendirmesine sunulacaktır.
Final Jürisi tarafından değerlendirilen proje ve fikirlerden finale kalan projeler belirlenerek, duyurusu daha sonra yapılacak bir salonda proje sahipleri tarafından Final Jürisi huzurunda gerçekleştirilecektir.
Yukarıda belirtilen tarihlerde, finale kalan proje sahibine, başvuru formunda belirtilmiş olan iletişim bilgileri üzerinden erişim sağlanarak proje sunumlarını yapmak üzere davet edilecektir. Final sunumuna davet edilmeyen ve davet edildiği halde katılmayan proje sahiplerinin ödül hakkı bulunmamaktadır.
İMEAK DTO yarışma ile ilgili her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.


BAŞVURU

Aşağıdaki koşulları sağlayan tüm katılımcılar ücretsiz olarak yarışmaya başvurabilir. 
a) 18 ile 55 yaş arasındaki her Türk vatandaşı, 
b) Denizci Millet, Denizci Ülke Fikir ve Proje Yarışması’na 04.11.2012 tarih ve 790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik"e bağlı olarak faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli KOBİ’ler ile ticari ve sanayi işletmelerin fon katkısıyla kurulmamış olan tüm STK’lar, 
c) Kamu kurumlarında çalışan personel yalnızca kendi adına yarışmaya başvurabilir. Kamu kurumları kurum olarak ödüle başvuramaz. 
ç) Kişi veya kurumlar yarışmaya birden fazla proje ile katılabilir, aynı proje ile yalnızca tek başvuru yapılabilir. 
d) Projelerin prototipinin geliştirilmiş olması, üretim aşamasına getirilmiş bulunulması, fikir aşamasındaki projelerin ise teknik resim, maket vb. somut ürünlerle desteklenmiş olması gerekmektedir. Üretimi, ticarileştirilebilmesi ve sürdürülebilirliği mümkün olmayan ve denizcilik sektöründe kullanımı uygun değerlendirilmeyen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 
e) “2.Denizci Millet, Denizci Ülke Fikir ve Proje Yarışması”na başvuru, proje sahibi gerçek kişi ve/veya kurum tarafından yapılmak zorundadır. Gerçek kişinin başvuru yaptıktan sonra vefat etmesi durumunda ise adaylığı değerlendirmeye alınır, proje finale kalır ve yasal mirasçıları tarafından projenin sunumu yapılabilir ve proje kazanırsa ödül tutarı yasal mirasçılarına ödenir. 
f) Yarışmacılar, jüri üyeleri ve seçici kurulları belirleyenler ve atayanlar arasında bulunmamalı; jüri (danışman, asli, yedek) ve kurul üyeleri ile bunların birinci dereceden akrabaları ya da ortakları olmamalı; yarışmayı açan kurum adına hareket eden danışmanlar ya da İMEAK Deniz Ticaret Odası çalışanı veya çalışanlarının birinci dereceden akrabası olmamalı; jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılım sağlamamalı; yarışmayı açan kurumda yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlama, yürütme, sonuçlandırma ve onaylamakla görevli olmama şartlarına sahip olunmalıdır. 
g) Yarışmacı, başvurudan önce yarışma hakkındaki tüm açıklamaları ve katılım koşullarını okuyup onaylamak ve kendisinden istenilen bilgi ve belgeleri elektronik ortamda başvuru sistemine girmek ve yüklemek suretiyle yarışmaya katılabilir. İşbu formun imzalanması ile yarışmacı ve İMEAK Deniz Ticaret Odası arasında anlaşma yapılmış kabul edilecektir.  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan Katılımcı/Aydınlatma Metni’nin ilgili kişi tarafından imzalanması gerekmektedir.
ğ) Yarışmaya bireysel katılım sağlanabileceği gibi, takım olarak da başvuru yapılabilir. Takımlar en fazla 4 kişiden oluşabilir. Her bir takım üyesinin yarışma şartlarını karşılıyor olması gerekmektedir. 
h) Proje fikirleri kopya edilmemiş olmalıdır. Benzer, taklit ya da alıntı olduğu tespit edilen projeler ile fikirler yarışma dışı kalacaktır. Yarışmaya katılan her projede “özgünlük”, “daha önce aynı proje ile herhangi bir yarışmaya katılım sağlamamış olması” ve “hâlihazırda tasarımı yapılmış, üretilmiş ve satışa sunulmamış olması” şartı aranmaktadır. Bunların aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, söz konusu proje ve bu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların başvuruları yarışma kapsamından çıkarılacaktır. Yarışmacılar kendilerinden istendiğinde yarışma koşullarını karşıladıklarını ispat etmekle mükelleftir. Yarışma koşullarını karşılamayan, ispat edemeyen, ya da yanıltıcı beyanda bulundukları tespit edilen yarışmacılar ödül kazanmış olsalar dahi yarışma dışı kalırlar.
ı) Elektronik başvuru esnasında sisteme girilen kimlik bilgileri dışında, proje içeriği alanı ile projeye ait dokümanlar ya da tasarım üzerinde yarışmacının kimliğini belirtecek, herhangi bir ibare veya işaret (kişinin ismi, firmanın ismi veya logosu vb.) bulunmamalıdır.
i) Yarışma başvurusu imeakdtofikiryarismasi.com  web sayfasından elektronik olarak yapılacaktır. Yarışmaya katılacaklardan şartname hükümlerini kabul ettiklerini gösteren işbu şartnamenin elektronik başvuru ortamında onaylanarak, projelerinin yarışma sonrasında Kurumca yapılabilecek kitap, e-kitap vb. dokümantasyon çalışmalarında kullanılmasına muvafakat verdikleri kabul edilmiş sayılacaktır.

Projelerin prototipinin geliştirilmiş olması, üretim aşamasına getirilmiş bulunulması, fikir aşamasındaki projelerin ise teknik resim, maket vb. somut ürünlerle desteklenmiş olması gerekmektedir. Üretim ve ticarileştirilmesi mümkün olmayan, denizcilik sektöründe kullanımı uygun görülmeyen projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Evet

Yarışma başvurusu www.imeakdtofikiryarismasi.com web sayfasından elektronik olarak yapılacaktır. Yarışmaya katılacaklar başvuru formunu belirtilen tarihe kadar eksiksiz şekilde doldurmakla ve gerektiğinde başvuru koşullarındaki aday kriterine uygun olduğunu kanıtlamakla yükümlüdür. Başvuru formunda eksiklik olan projeler değerlendirilmeye alınmayacaktır. Başvuru dosyalarında verilen bilgi ve belgelerin her türlü sorumluluğu başvuruyu yapan kişi ve/veya kuruma aittir. Yarışmacılar yukarıda belirtilen bağlantı üzerinden elektronik başvuru formunu doldurarak ve şartname hükümlerini kabul ettiklerini gösteren şartnameyi elektronik ortamda onaylanarak başvuruda bulunabilir.

31 Mart 2022 saat 17.00

Hayır.

Hayır. Denizci Millet Denizci Ülke Fikir/Proje Yarışması’na başvurmak ücretsizdir.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Başvuran adayların projeleri aşağıdaki başlıklar altında değerlendirilmeye alınır:

  • Projenin Genel Kapsamı; Sorun Tanımı, Hedef Belirleme & Çalışma Yöntemi
  • Sosyal Fayda
  • Projenin Ekonomik Katkısı
  • Çevresel Fayda
  • Yenilikçi Yaklaşım
  • Standartlaşma ve Yaygınlaştırma
  • Projenin Bütçelendirilmesi

Jüri Heyetlerinin teşkili ve koordinasyonu için Piri Reis Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Oral ERDOĞAN Başkanlık görevini deruhte edecektir.

Ön Eleme Kurulu
Üniversitelerimizin denizcilik eğitimi veren fakültelerinden seçilen akademisyenlerden oluşan Ön Eleme Kurulu 13 üyeden teşkil edilecektir. Başvurular Ön Eleme Kurulu tarafından Ek’te sunulan Değerlendirme Formunda belirtilen kriterler çerçevesinde puanlamaya tabi tutulacak, 65 ve üzerinde puan alarak finale kalması uygun görülen proje ve fikirler Final Jürisi değerlendirmesine sunulacaktır.

Final Jürisi
Final jürisi, denizcilik alanında faaliyet gösteren firmaların, kurum veya kuruluşların üst düzey yöneticileri ile profesör seviyesinde akademisyenlerden oluşur. Finale kalan projelerin değerlendirmesi ve nihai seçimde oy verme yetkisine sahiplerdir. Finale kalan projeler belirlenen yer ve zamanda Final Jürisi tarafından sunum olarak dinlenecek ve oybirliği ile verilecek karar ile yarışmada ilk üç dereceye giren projeler birinci, ikinci ve üçüncü olarak ilan edilecektir. Sonuçlar kesindir, itiraz edilemez. Değerlendirme neticesinde aynı puan ve oyu aldığı görülen projeler, final jürisi tarafından tekrar değerlendirmeye tabi tutulacak ve mevcut kriterler üzerinden sektöre uygulanabilirliği, katkısı, ticarileştirilebilmesi, özgünlüğü açılarından gözden geçirilerek objektif kriterler çerçevesinde derecelendirme sağlanacaktır. Jüri gerekli gördüğü takdirde objektif bir değerlendirme için kendi belirleyebileceği kurumlardan veya kişilerden danışmanlık hizmeti alabilir.


KAZANAN ve ÖDÜL

Final sunum aşaması değerlendirmesi neticesinde ilk üçe dereceye giren başvuru sahiplerine aşağıda sunulan ödüller takdim edilecektir.
Birinciye: 60.000 TL (Atmış Bin TL) ve DTO plaketi
İkinciye: 40.000TL (Kırk Bin TL) ve DTO plaketi
Üçüncüye: 25.000 TL (Yirmi Beş Bin TL) ve DTO plaketi

İMEAK Deniz Ticaret Odası sekretaryası, final değerlendirmesi ve ödül töreninden en az bir hafta öncesine kadar finale kalan yarışmacılarla iletişime geçerek kendilerini bilgilendirecektir.

GENEL SORULAR

Jüri ve Seçici Kurul Üyeleri başvuru yapan adaylarla birebir iletişime geçemez.
Tüm sorularınız için yarışmanın sekretaryasını yapan İMEAK Deniz Ticaret Odası ile imeakdtofikiryarismasi@denizticaretodasi.org.tr e-posta adresi üzerinden iletişime geçilebilir.