DENİZCİ MİLLET DENİZCİ ÜLKE PROJE YARIŞMASI

yükleniyor...

Sözleşme

DENİZCİ MİLLET DENİZCİ ÜLKE FİKİR VE PROJE YARIŞMASI SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- SÖZLEŞME’NİN TARAFLARI

1.1. İşbu “Cumhuriyetimizin 100’üncü Yılı Denizci Millet Denizci Ülke Proje Yarışması” Sözleşmesi (“Sözleşme”), bir tarafta İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Deniz Bölgeleri Ticaret Odası (“İMEAK DTO”) ile diğer tarafta (“Katılımcı”) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

1.2. Sözleşme kapsamında İMEAK DTO ve Katılımcı, ayrı ayrı (“Taraf”) ve birlikte (“Taraflar”) olarak anılacaktır.

MADDE 2- İMEAK DTO’YA İLİŞKİN BİLGİLER

UNVANI

:

İMEAK DENİZ TİCARET ODASI

ADRESİ

:

Meclis-i Mebusan Cad. No:22 Fındıklı-Beyoğlu-İstanbul

TELEFON NO

:

+90 212 252 01 30

WEB ADRESİ

:

www.denizticaretodasi.org.tr

E-POSTA

:

iletisim@denizticaretodasi.org.tr

MADDE 3- SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1. Bu Sözleşme’nin konusunu, İMEAK DTO tarafından düzenlenen “Cumhuriyetimizin 100’üncü Yılı Denizci Millet Denizci Ülke Proje Yarışması”nın (“Yarışma”) konusu, katılım ve bildirim şartları, düzenlenme süreci, ödül ve değerlendirmelerinin Yarışma’ya başvuran Katılımcı’ya bildirilmesi ve Katılımcı tarafından onaylanması oluşturur.

3.2. İşbu Sözleşme’ye konu Yarışma’nın kapsam ve kategorilerini; Yarışma’nın ana fikrine katkı sağlayabilecek deniz ulaştırması, deniz ticareti, gemi ve yat inşa sanayi, deniz turizmi, deniz kaynakları, limanlar, deniz çevresi, denizcilik eğitimi ve istihdam konuları ile birlikte, Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) 2023 yılı stratejisi kapsamında denizcilik sektörünün yeşil dönüşümüne ve dijitalleşmesine yönelik alanlarda yenilikçi teknolojiler oluşturmaktadır.

MADDE 4- SÖZLEŞME’NİN AMACI

İşbu Sözleşme’ye konu Yarışma ile, İMEAK DTO’nun “Denizci Millet Denizci Ülke” vizyonu çerçevesinde; Türk denizcilik sektörünün yenilikçi milli fikirler, projeler, sistemler ve teknoloji ile bir araya getirilmesi ve denizciliğimizin daha ileri noktalara çıkarılarak dünya ticaretinde daha yüksek seviyelere erişmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda uluslararası alanda sistemleri, uygulamaları ve milli imkân kabiliyetleri ile saygın bir noktaya gelinmesi, denizcilik alanındaki özgün ve yaratıcı fikir ve projelerin yatırımcıyla buluşturulması ve sektörümüzde kullanılabilir hale getirilmesi için yeni projelerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu Yarışma ile amaçlanan, Türk denizcilik sektörünün serbest ve iyi bir rekabet ortamında gelişmesi, uluslararası rekabet gücünün artması ve ülke kalkınmasına katkıda bulunulması misyonu çerçevesinde, yenilikçi fikir ve projelerin sektörle buluşturulmasıdır.

MADDE 5- BAŞVURUYA İLİŞKİN BİLGİLER

5.1. İşbu Sözleşme’ye Taraf olan Katılımcı’nın, 18 ile 55 yaş arasında olması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.

5.2. Yarışma’ya 04.11.2012 tarih ve 28457 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren, “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik”e bağlı olarak faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli KOBİ’ler ile ticari ve sanayi işletmelerin fon katkısıyla kurulmamış olan tüm STK’lar, başvuruda bulunabilecektir.

5.3. Kamu kurumlarında çalışan personel yalnızca kendi adına yarışmaya başvurabilecektir. Kamu kurumları kurum olarak yarışmaya başvuramayacaktır.

5.4. Kişi veya kurumlar yarışmaya birden fazla proje ile katılabilecek fakat aynı proje ile yalnızca tek başvuru yapılabilecektir.

5.5. Projelerin prototipinin geliştirilmiş olması, üretim aşamasına getirilmiş bulunulması, fikir aşamasındaki projelerin ise teknik resim, maket vb. somut ürünlerle desteklenmiş olması gerekmektedir. Üretimi, ticarileştirilebilmesi ve sürdürülebilirliği mümkün olmayan ve denizcilik sektöründe kullanımı uygun değerlendirilmeyen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.6. Yarışma’ya başvuru, proje sahibi gerçek kişi ve/veya kurum tarafından yapılmak zorundadır. Gerçek kişinin başvuru yaptıktan sonra vefat etmesi durumunda ise adaylığı değerlendirmeye alınacak, proje finale kalması halinde yasal mirasçıları tarafından projenin sunumu yapılabilecek ve proje kazanırsa ödül tutarı yasal mirasçılarına ödenecektir.

5.7. Katılımcı, jüri üyeleri ve seçici kurulları belirleyenler ve atayanlar arasında bulunmamalı; jüri (danışman, asli, yedek) ve kurul üyeleri ile bunların birinci dereceden akrabaları ya da ortakları olmamalı;  İMEAK DTO adına hareket eden danışmanlar ya da  İMEAK DTO çalışanı veya çalışanlarının birinci dereceden akrabası olmamalı; jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılım sağlamamalı; İMEAK DTO’da yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlama, yürütme, sonuçlandırma ve onaylamakla görevli olmama şartlarına sahip olmalıdır.

5.8. Katılımcı’nın, başvurudan önce yarışma hakkındaki tüm açıklamaları ve katılım koşullarını okuyup onaylamak ve kendisinden istenilen bilgi ve belgeleri elektronik ortamda başvuru sistemine girmek ve yüklemek suretiyle yarışmaya katılması gerekmektedir. İşbu Sözleşme’nin imzalanmasının akabinde, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan Katılımcı Aydınlatma Metni’nin de Katılımcı tarafından imzalanması gerekmektedir.

5.9. Yarışma’ya bireysel katılım sağlanabileceği gibi, takım olarak da başvuru yapılabilecektir. Takımlar en fazla 4 (dört) kişiden oluşabilecektir. Her bir takım üyesinin başvuru şartlarını karşılıyor olması gerekmektedir.

5.10. Başvuru konusu proje fikirlerinin herhangi başkaca bir projeye aynı veya benzer nitelik taşımaması gerekmektedir. Benzer, taklit ya da alıntı olduğu tespit edilen projeler ile fikirler yarışma dışı kalacaktır. Yarışmaya katılan her projede “özgünlük”, “daha önce aynı proje ile herhangi bir yarışmaya katılım sağlanmamış olması” ve “hâlihazırda tasarımı yapılmış, üretilmiş ve satışa sunulmamış olması” şartı aranmaktadır. Bunların aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, söz konusu proje ve bu proje ile Yarışma’ya başvuran Katılımcı(lar)’ın  başvuruları Yarışma kapsamından çıkarılacaktır. Katılımcılar, kendilerinden istendiğinde başvuru koşullarını karşıladıklarını ispat etmekle mükelleftir. Başvuru koşullarını karşılamayan, ispat edemeyen ya da yanıltıcı beyanda bulundukları tespit edilen Katılımcılar ödül kazanmış olsalar dahi yarışma dışı kalacaklardır.

5.11. Elektronik başvuru esnasında sisteme girilen kimlik bilgileri dışında, proje içeriği alanı ile projeye ait dokümanlar ya da tasarım üzerinde Katılımcı’nın kimliğini belirtecek, herhangi bir ibare veya işaret (kişinin ismi, firmanın ismi veya logosu vb.) bulunmaması gerekmektedir.

5.12. Yarışma başvurusu www.imeakdtofikiryarismasi.com web sayfasından elektronik olarak yapılacaktır. Katılımcılar, işbu Sözleşme’yi elektronik başvuru ortamında onaylayarak, projelerinin Yarışma sonrasında İMEAK DTO tarafından yapılabilecek kitap, e-kitap vb. dokümantasyon çalışmalarında kullanılmasına muvafakat verdiklerini kabul etmiş sayılacaklardır.

5.13.Yarışma hakkında detaylı bilgiler “Sıkça Sorulan Sorular” bölümünden görülebilecektir.

5.14. Yarışmacılar, Sözleşme ve yarışma hakkındaki sorularını, cevaplanması için 29 Mart 2024 tarihi saat 17:00’a kadar, imeakdtofikiryarismasi@denizticaretodasi.org.tr e-posta adresine gönderebilecektir.

5.15. İMEAK DTO yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar ulaştırılan tüm soruları değerlendirecek; tüm sorulara ilişkin cevaplar, e-posta sahiplerine, göndermiş olduğu e-posta adreslerinden geri bildirim olarak iletilecektir.

MADDE 6- PROJELERİN BİLDİRİM ŞARTLARI

6.1. Proje sahipleri Yarışma’ya, en geç 29 Mart 2024 tarihi saat 17:00’a kadar www.imeakdtofikiryarismasi.com elektronik linki üzerinden başvuruda bulunabilecektir.

6.2. Başvuru sonrası elektronik ön başvuru formu ve eklerindeki destek dokümanları incelendikten sonra detayları istenen projelerin İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası, Meclis-i Mebusan Cad. No: 22, 34427 Fındıklı, Beyoğlu/İstanbul adresine elden veya kargo ile teslim edilmesi gerekmektedir.

MADDE 7- YARIŞMA ÖDÜLLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

7.1. Değerlendirme neticesinde yapılacak olan sıralamada ilk üç dereceye giren Katılımcılar’a aşağıda sunulan ödüller İMEAK DTO tarafından takdim edilecektir:

Birincilik Ödülü     : 100.000 TL (Yüz Bin TL) ve İMEAK DTO plaketi

İkincilik Ödülü       : 75.000TL (Yetmiş Beş Bin TL) ve İMEAK DTO plaketi

Üçüncülük Ödülü   : 50.000 TL (Elli Bin TL) ve İMEAK DTO plaketi

7.2. Katılımcılar’ın projeleri, Ön Eleme ve Final Jürisi tarafından ödül almaya ve dereceye girmeye uygun görülmediği takdirde; İMEAK DTO, Katılımcılar’a ödül verilmemesi hakkını saklı tutmaktadır.

7.3. 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’na göre vergi mükellefiyeti ödülü kazanan Katılımcı’ya aittir.

MADDE 8- YARIŞMA TAKVİMİ

8.1. Başvurular 02 Ocak 2024 - 29 Mart 2024 tarihleri arasında kabul edilecektir.

8.2. 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren projeler üzerinde yapılacak incelemeler neticesinde Ön Eleme Jürisi tarafından değerlendirme puanı olan 65 puan ve üzerinde puan alan projeler, 17 Nisan 2024 tarihinde Final Jürisi değerlendirmesine sunulacaktır.

8.3. Finale kalan projeler 22 Nisan – 3 Mayıs 2024 tarihleri arasında Final Jürisi tarafından değerlendirilerek 6 proje sahibi finalde jüri huzurunda sunum yapmak üzere davet edilecektir. Final sunumları ve ödül töreni için tarih ve yer duyurusu bilahare İMEAK DTO’nun iletişim kanalları yoluyla yapılacaktır.

8.4. Yukarıda belirtilen takvim sürecinde yapılan değerlendirmeler neticesinde finale kalan 6 proje sahibi, başvuru formunda belirtilmiş olan iletişim bilgileri üzerinden erişim sağlanarak proje sunumlarını yapmak üzere davet edilecektir. Final sunumuna davet edilmeyen ve davet edildiği halde katılmayan proje sahiplerinin ödül hakkı bulunmamaktadır.

8.5. İMEAK DTO, Yarışma ile ilgili her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.

MADDE 9- JÜRİ HEYETİ VE YETKİLERİ

9.1. Jüri heyeti, ülkemizdeki üniversitelerin denizcilik eğitimi veren fakültelerinden seçilen akademisyenlerden ve denizcilik alanında faaliyet gösteren firma, kurum ve kuruluşların üst düzey yöneticilerinden oluşturulacaktır.

9.2. Oluşturulan jüri heyetlerinin Başkanlık görevi, Piri Reis Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Nafiz ARICA tarafından deruhte edilecektir.

9.3. Ön Eleme Jürisi Oluşturulması ve Yetkisi:

Ön Eleme Jürisi, üniversitelerimizin denizcilik eğitimi veren fakültelerinden seçilen akademisyenlerden oluşan üyelerden teşkil edilecektir. Başvurular Ön Eleme Jürisi tarafından işbu Sözleşme ekinde sunulan Değerlendirme Formu’nda belirtilen kriterler çerçevesinde puanlamaya tabi tutulacak, 65 puan ve üzerinde puan alarak finale kalması uygun görülen projeler Final Jürisi değerlendirmesine sunulacaktır.

9.4. Final Jürisi Üyelerinin Oluşturulması ve Yetkisi:

Final Jürisi, denizcilik alanında faaliyet gösteren firmaların, kurum ve kuruluşların üst düzey yöneticileri ile profesör unvanı taşıyan akademisyenlerden oluşturulacaktır. Jüri üyeleri, finale kalan projelerin değerlendirilmesi ve nihai seçimde oy verme yetkisine sahiplerdir. Finale kalan projelerin sahipleri belirlenen yer ve zamanda Final Jürisi’ne projelerinin sunumunu yapacak ve jüri üyelerinin oylamaları ile verilecek kararla Yarışma’da sıralamada ilk üçe giren projeler birinci, ikinci ve üçüncü olarak ilan edilecektir. Sonuçlar kesindir, itiraz edilemez. Değerlendirme neticesinde aynı puan ve oyu aldığı görülen projeler, Final Jürisi tarafından tekrar değerlendirmeye tabi tutulacak ve mevcut kriterler üzerinden sektöre uygulanabilirliği, katkısı, ticarileştirilebilmesi, özgünlüğü açılarından gözden geçirilerek objektif kriterler çerçevesinde derecelendirme sağlanacaktır. Jüri, gerekli gördüğü takdirde objektif bir değerlendirme için kendi belirleyebileceği kurumlardan veya kişilerden danışmanlık hizmeti alabilecektir.

MADDE 10- KATILIMCILARIN HAK VE SORUMLULUKLARI

10.1. Katılımcılar sundukları proje ve dolayısıyla da eser üzerinde hiçbir üçüncü kişi ya da kuruluşun herhangi bir hakkının mevcut olmadığını, söz konusu projenin kendilerine ait olduğunu ve daha önce hiç kimseye bu hakları devretmediğini, üçüncü kişi ya da kuruluşların projenin/eserin tümü ya da bir bölümü üzerinde herhangi bir hak iddia etmesi durumunda bundan doğabilecek tazminat ve diğer yasal sorumlulukların kendisine ait olacağını, İMEAK DTO’nun bu durumda uğrayabileceği her türlü zararı da derhal ve nakden tazmin edeceğini işbu Sözleşme ile kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler.

10.2.Yarışma’ya katılan tasarım ve projelere ait fikri haklar, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu hükümleri uyarınca, projenin müellifine aittir. Ancak, projenin müellifi yarışmaya katılmakla eserinin İMEAK DTO tarafından sergilenmesini ve Yarışma dolayısıyla yapılacak her türlü yayında müellifin ismiyle birlikte yayınlanmasını önceden kabul etmiş sayılacaktır.

10.3. Jüri veya seçici kurul tarafından projeleri incelenmek üzere talep edilen Katılımcılar ödül töreninin bitimine müteakip bir (1) ay içerisinde bizzat veya yasal vekilleri aracılığı ile projelerini geri teslim alabileceklerdir. İMEAK DTO, bu süre içinde alınmayan projelerden sorumlu tutulamayacaktır.

MADDE 11 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

11.1. İMEAK DTO ile Katılımcı arasında doğabilecek anlaşmazlıklar, önce Final Jürisi hakemliğinde, anlaşma sağlanamaması halinde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri’nde çözümlenecektir.

MADDE 12- YÜRÜRLÜK

12.1. İşbu Sözleşme, 12 (on iki) maddeden ibarettir.

Katılımcı Aydınlatma Metni

 • 1. Veri Sorumlusu ve Kişisel Veri Kategorileri

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında; toplanmakta olan kimlik, iletişim, mesleki deneyim ile proje kapsamında tarafınızca aktarılabilecek diğer kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası (“İMEAK DTO”) tarafından işlenecektir.

 • 2. Tanımlar
 • * Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.
 • * Veri Sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.

 • 3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Veri Kategorileri

İşleme Amaçları

Kimlik

Yarışma Başvuru Kriterlerinin Teyit Edilmesi
Proje ve Fikirlerinizin Değerlendirilmesi
Yarışma Süreçlerinin Yürütülmesi
Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

İletişim

Yarışma Başvuru Kriterlerinin Teyit Edilmesi
Proje ve Fikirlerinizin Değerlendirilmesi
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Yarışma Süreçlerinin Yürütülmesi
Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Mesleki Deneyim

Yarışma Başvuru Kriterlerinin Teyit Edilmesi
Proje ve Fikirlerinizin Değerlendirilmesi
Yarışma Süreçlerinin Yürütülmesi
Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi


 • 4. Kişisel Verilerin Aktarımı

Odamız, tarafınıza ait kişisel verileri, KVKK’nın 4. maddesinde sayılan genel ilkelere ve 8. maddesinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla yukarıda belirtilen amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek üzere proje ve fikirlerinizin değerlendirilmesi için oluşturulan jüri heyeti ve yarışma sonuçlarının duyurulması amacıyla kamu ile paylaşacaktır.

 • 5. Yöntem ve Hukuki Sebep

Elektronik ortamda sunulan yarışma başvuru formu ve e-mailler vasıtasıyla elde edilen kişisel verileriniz KVKK’ın 5/2-c maddesi uyarınca “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, 5/2-ç maddesi uyarınca “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve 5/2-e maddesi uyarınca “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak tamamen veya kısmen otomatik yollarla toplanacaktır.

 • 6. KVKK Kapsamında Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK kişisel veri sahiplerine kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, veri sorumlusunun amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenme ve bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme gibi aşağıda da sayıldığı üzere, birtakım taleplerde bulunma hakkı tanımıştır.
Odamız tarafından işlenen verileriniz ile ilgili kişi olarak KVKK’nın 11. maddesi uyarınca haklarınız aşağıda yer almaktadır:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 • 7. Başvuru Usul ve Esasları

İlgili kişi olarak, 6698 sayılı Kanun 11. maddede yer alan haklarınıza ilişkin bir talebiniz olması durumunda; internet sitemizden temin edebileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak ve her halükarda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan; imeakdto@hs01.kep.tr KEP adresimize göndereceğiniz ileti ile, kvkk@denizticaretodasi.org.tr ve iletisim@denizticaretodasi.org.tr e-posta adresimize sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizle veya güvenli e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile, Meclis-i Mebusan Cad. No: 22 34427 Fındıklı-Beyoğlu-İstanbul TÜRKİYE adresimize yazılı olarak şahsen veya noter kanalı ile başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu İMEAK DTO olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, odamız tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Muvafakatname

Muvafakatname indirip imzaladıkdıktan aşağıdaki alana yükleyiniz.

👉 Muvafakatname indirmek için tıklayın

Kayıt Bilgileri

Captcha