DENİZCİ MİLLET, DENİZCİ ÜLKE FİKİR YARIŞMASI

yükleniyor...

Sözleşme

Fikir ve Proje Yarışması’nın Amacı. 

Bu Yarışma ile Deniz Ticaret Odası’nın “Denizci Millet ve Denizci Ülke” vizyonu çerçevesinde;

Türk denizcilik sektörünün yenilikçi milli fikirler, projeler, sistemler ve teknoloji ile bir araya getirilmesi ve denizciliğimizin daha ileri noktalara çıkarılarak dünya ticaretinde daha yüksek seviyelere erişmesinin sağlanması amaç edinilmektedir. Aynı zamanda uluslararası alanda sistemleri, uygulamaları ve milli imkân kabiliyetleri ile saygın bir noktaya gelinmesi, denizcilik alanındaki özgün ve yaratıcı fikirlerin yatırımcıyla buluşturulması ve sektörümüzde kullanılabilir hale getirilmesi için yeni projeler ortaya çıkarılması hedeflenmektedir. 

Fikir ve Proje Yarışması’nın Hedefi. 

Bu Yarışma ile hedeflenen, Türk denizcilik sektörünün serbest ve iyi rekabet ortamında gelişmesi, uluslararası rekabet gücünün artması ve ülke kalkınmasına katkıda bulunulması misyonu çerçevesinde, yenilikçi fikir ve projelerin sektörle buluşturulmasıdır. 

MADDE 1 -Konular ve Kategoriler. 

Yarışmaya “Denizci Millet, Denizci Ülke Fikir Yarışması” ana fikrine dair deniz ulaştırması, deniz ticareti, gemi ve yat inşa, deniz turizmi, deniz kaynakları, limanlar, lojistik, denizcilik eğitimi ve istihdam konularında başvuruda bulunulabilir. 

MADDE 2 -Yarışmayı Düzenleyen Kurumun Adı, Adresi ve İletişim Bilgileri. 

Adı: İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası (İMEAK DTO)

Adresi: Meclisi Mebusan Cad. No:22 Fındıklı-Beyoğlu/İSTANBUL

Telefon Numarası: +90 212 252 01 30

Web Adresi: www.denizticaretodasi.org.tr  

Elektronik Posta Adresi: iletisim@denizticaretodasi.org.tr

MADDE 3-Katılım Koşulları ve Katılım Şekli. 

Aşağıdaki koşulları sağlayan tüm katılımcılar ücretsiz olarak yarışmaya başvurabilir. 

a) 18 ile 55 yaş arasındaki her Türk vatandaşı, 

b) Denizci Millet, Denizci Ülke Fikir Yarışması’na 04.11.2012 tarih ve 790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik"e bağlı olarak faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli KOBİ’ler ile ticari ve sanayi işletmelerin fon katkısıyla kurulmamış olan tüm STK’lar, 

c) Kamu kurumlarında çalışan personel kendi adına yarışmaya başvurabilir. Kamu kurumları kurumsal olarak ödüle başvuramaz. 

ç) Kişi veya kurumlar yarışmaya birden fazla proje ile katılabilir, aynı proje ile yalnızca tek başvuru yapılabilir. 

d) Projelerin prototipinin geliştirilmiş olması, üretim aşamasına getirilmiş bulunulması, fikir aşamasındaki projelerin ise teknik resim, maket vb. somut ürünlerle desteklenmiş olması gerekmektedir. Üretimi, ticarileştirilebilmesi ve sürdürülebilirliği mümkün olmayan ve denizcilik sektöründe kullanımı uygun değerlendirilmeyen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

e) “Denizci Millet, Denizci Ülke Fikir Yarışması”na başvuru, proje sahibi gerçek kişi ve/veya kurum tarafından yapılmak zorundadır. Gerçek kişinin başvuru yaptıktan sonra vefat etmesi durumunda ise adaylığı değerlendirmeye alınır, proje finale kalır ve yasal mirasçıları tarafından projenin sunumu yapılabilir ve proje kazanırsa ödül tutarı yasal mirasçılarına ödenir. 

f) Yarışmacılar, jüri üyeleri ve seçici kurulları belirleyenler ve atayanlar arasında bulunmamalı; jüri (danışman, asli, yedek) ve kurul üyeleri ile bunların birinci dereceden akrabaları ya da ortakları olmamalı; yarışmayı açan kurum adına hareket eden danışmanlar ya da İMEAK Deniz Ticaret Odası çalışanı veya çalışanlarının birinci dereceden akrabası olmamalı; jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılım sağlamamalı; yarışmayı açan kurumda yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlama, yürütme, sonuçlandırma ve onaylamakla görevli olmama şartlarına sahip olunmalıdır. 

g) Yarışmacı, başvurudan önce yarışma hakkındaki tüm açıklamaları ve katılım koşullarını okuyup onaylamak ve kendisinden istenilen bilgi ve belgeleri elektronik ortamda başvuru sistemine girmek ve yüklemek suretiyle yarışmaya katılabilir. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İle İlgili Aydınlatma/Bilgilendirme ve Açık Rıza Formunun (şartname ekinde yer alan) kişi tarafından imzalanması ile bu form, yarışmacı ve İMEAK Deniz Ticaret Odası arasında yapılmış bir anlaşma olarak kabul edilecektir. 

ğ) Yarışmaya bireysel katılım sağlanabileceği gibi, takım olarak da başvuru yapılabilir. Takımlar en fazla 4 kişiden oluşabilir. Her bir takım üyesinin yarışma şartlarını karşılıyor olması gerekmektedir. 

h) Proje fikirleri kopya edilmemiş olmalıdır. Benzer, taklit ya da alıntı olduğu tespit edilen projeler ile fikirler yarışma dışı kalacaktır. Yarışmaya katılan her projede “özgünlük”, “daha önce aynı proje ile herhangi bir yarışmaya katılım sağlamamış olması” ve “hâlihazırda tasarımı yapılmış, üretilmiş ve satışa sunulmamış olması” şartı aranmaktadır. Bunların aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, söz konusu proje ve bu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların başvuruları yarışma kapsamından çıkarılacaktır. Yarışmacılar kendilerinden istendiğinde yarışma koşullarını karşıladıklarını ispat etmekle mükelleftir. Yarışma koşullarını karşılamayan, ispat edemeyen, ya da yanıltıcı beyanda bulundukları tespit edilen yarışmacılar ödül kazanmış olsalar dahi yarışma dışı kalırlar.

ı) Elektronik başvuru esnasında sisteme girilen kimlik bilgileri dışında, proje içeriği alanı ile projeye ait dokümanlar ya da tasarım üzerinde yarışmacının kimliğini belirtecek, herhangi bir ibare veya işaret (kişinin ismi, firmanın ismi veya logosu vb.) bulunmamalıdır.

i) Yarışma başvurusu imeakdtofikiryarismasi.com  web sayfasından elektronik olarak yapılacaktır. Yarışmaya katılacaklardan şartname hükümlerini kabul ettiklerini gösteren işbu şartnamenin elektronik başvuru ortamında onaylanarak, projelerinin yarışma sonrasında Kurumca yapılabilecek kitap, e-kitap vb. dokümantasyon çalışmalarında kullanılmasına muvafakat verdikleri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinin açık rıza ile verildiğine dair Muvafakatname şartları kabul edilmiş sayılacaktır.

 

MADDE 4 -Soru ve Cevaplar 

a) Yarışma hakkında detaylı bilgiler “Sıkça Sorulan Sorular” bölümünden görülebilecektir. 

b) Yarışmacılar, şartname ve yarışma hakkındaki sorularını cevaplanması için 27 Mart 2020 tarihi saat 17.00’ye kadar, imeakdtofikiryarismasi@denizticaretodasi.org.tr  posta adresine gönderebilecektir. 

c) İMEAK DTO yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar ulaştırılan tüm soruları değerlendirecek; tüm sorulara ilişkin cevaplar e-posta sahiplerine, göndermiş olduğu e-posta adreslerinden geri bildirim olarak iletilecektir. 

MADDE 5-Proje ve Fikirlerin Bildirim Şartları. 

a) Proje sahipleri “Denizci Millet, Denizci Ülke Fikir Yarışması”na, en geç 27 Mart 2020 tarihi saat 17.00’ye kadar aşağıda belirtilen elektronik link üzerinden başvuruda bulunabilecektir. 

b) Proje Başvuru Adresi: imeakdtofikiryarismasi.com 

c) Başvuru sonrası elektronik ön başvuru formu ve eklerindeki destek dokümanları incelendikten sonra detayları istenen projelerin aşağıda belirtilen adrese elden veya kargo ile teslim edilmesi gerekmektedir.

ç) Proje Teslim Adresi : ​ İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası, Meclis-i Mebusan Cad. No: 22 34427 Fındıklı-Beyoğlu-İstanbul 

MADDE 6-Fikir ve Proje Yarışması Ödülleri. 

a) Değerlendirme neticesinde ilk üçe dereceye giren başvuru sahiplerine aşağıda sunulan ödüller takdim edilecektir.

Birinciye     : 50.000 TL (Elli Bin TL) ve DTO plaketi

İkinciye       : 30.000TL (Otuz Bin TL) ve DTO plaketi

Üçüncüye    : 15.000 TL (Onbeş Bin TL) ve DTO plaketi

Finale kalan 6 proje içerisinden ilk üç dereceye giren projeler dışında kalan proje sahiplerine, yarışma anısı olarak mansiyon ödülü takdim edilecektir.

b) Başvuru yapılan projeler Ön Eleme ve Final Jürisi tarafından ödül ve dereceye girmeye uygun görülmediği takdirde katılımcılara ödül verilmeyebilecektir

* 7337 sayılı veraset ve intikal kanununa göre vergi mükellefiyeti ödül kazanana aittir. 

MADDE 7-Yarışma Takvimi. 

a) Başvurular 02 Ocak 2020 - 27 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

b) 27 Mart 2020 tarihinden itibaren fikir ve projeler üzerinde yapılacak incelemeler neticesinde Ön Eleme Jürisi tarafından değerlendirme puanı 65 ve üzerinde puan alan projeler 17 Nisan 2020 tarihinde Final Jürisi değerlendirmesine sunulacaktır.

c) Finale kalan proje ve fikirler 17 Nisan – 04 Mayıs 2020 tarihleri arasında Final Jürisi tarafından değerlendirilerek 6 proje sahibi finalde Jüri huzurunda sunum yapmak üzere davet edilecektir. Final sunumları ve ödül töreni için tarih ve yer duyurusu bilahare yapılacaktır.

ç) Yukarıda belirtilen takvim sürecinde yapılan değerlendirmeler neticesinde finale kalan 6 proje sahibi, başvuru formunda belirtilmiş olan iletişim bilgileri üzerinden erişim sağlanarak proje sunumlarını yapmak üzere davet edilecektir. Final sunumuna davet edilmeyen ve davet edildiği halde katılmayan proje sahiplerinin ödül hakkı bulunmamaktadır.

d) İMEAK DTO yarışma ile ilgili her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

MADDE 8- Jüri Teşkili. 

Jüri heyeti, üniversitelerimizin denizcilik eğitimi veren fakültelerinden seçilen akademisyenlerden ve denizcilik alanında faaliyet gösteren firma, kurum ve kuruluşların üst düzey yöneticilerinden oluşturulmuştur.

Oluşturulan jüri heyetlerinin Başkanlık görevi Piri Reis Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Oral ERDOĞAN tarafından deruhte edilecektir.

a) Ön Eleme Kurulu Oluşturulması ve Yetkisi.

Üniversitelerimizin denizcilik eğitimi veren fakültelerinden seçilen akademisyenlerden oluşan Ön Eleme Kurulu 13 üyeden teşkil edilmiştir. Başvurular Ön Eleme Kurulu tarafından Ek’te sunulan Değerlendirme Formunda belirtilen kriterler çerçevesinde puanlamaya tabi tutulacak, 65 ve üzerinde puan alarak finale kalması uygun görülen proje ve fikirler Final Jürisi değerlendirmesine sunulacaktır.

b) Final Jürisi Üyelerinin Oluşturulması ve Yetkisi.

Final jürisi, denizcilik alanında faaliyet gösteren firmaların, kurum ve kuruluşların üst düzey yöneticileri ile profesör seviyesinde akademisyenlerden oluşturulmuştur. Jüri üyeleri, finale kalan projelerin değerlendirilmesi ve nihai seçimde oy verme yetkisine sahiplerdir. Finale kalan projeler belirlenen yer ve zamanda Final Jürisi tarafından sunum olarak dinlenecek ve oybirliği ile verilecek karar ile yarışmada ilk üç dereceye giren projeler birinci, ikinci ve üçüncü olarak ilan edilecektir. Sonuçlar kesindir, itiraz edilemez. Değerlendirme neticesinde aynı puan ve oyu aldığı görülen projeler, Final Jürisi tarafından tekrar değerlendirmeye tabi tutulacak ve mevcut kriterler üzerinden sektöre uygulanabilirliği, katkısı, ticarileştirilebilmesi, özgünlüğü açılarından gözden geçirilerek objektif kriterler çerçevesinde derecelendirme sağlanacaktır. Jüri gerekli gördüğü takdirde objektif bir değerlendirme için kendi belirleyebileceği kurumlardan veya kişilerden danışmanlık hizmeti alabilir. 

MADDE 9-Hak ve Sorumluluklar, Projelerin Geri Verilmesi.

Yarışmacılar sundukları proje ve dolayısıyla da eser üzerinde hiçbir üçüncü kişi ya da kuruluşun herhangi bir hakkının mevcut olmadığını, söz konusu projenin kendisine ait olduğunu ve daha önce hiç kimseye bu hakları devretmediğini, üçüncü kişi ya da kuruluşların projenin/eserin tümü ya da bir bölümü üzerinde herhangi bir hak iddia etmesi durumunda bundan doğabilecek tazminat ve diğer yasal sorumlulukların kendisine ait olacağını, İMEAK DTO’nun bu durumda uğrayabileceği her türlü zararı da derhal ve nakden tazmin edeceğini kabul ve beyan ederler.

Yarışmaya katılan tasarım ve projelere ait fikri haklar, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu hükümleri uyarınca, projenin müellifine aittir. Ancak, projenin müellifi yarışmaya katılmakla eserinin İMEAK DTO tarafından sergilenmesini ve yarışma dolayısıyla yapılacak her türlü yayında müellifin ismiyle birlikte yayınlanmasını önceden kabul etmiş sayılır.

Jüri veya Seçici kurul tarafından projeleri incelenmek üzere talep edilen yarışmacılar Ödül Töreninin bitimine müteakip bir (1) ay içerisinde bizzat veya yasal vekilleri aracılığı ile projelerini geri teslim alabilirler. Kurum, bu süre içinde alınmayan projelerden sorumlu değildir. 

MADDE 10-Anlaşmazlıkların Çözümü

Kurum ile yarışmacı arasında doğabilecek anlaşmazlıklar, önce final jürisi hakemliğinde, anlaşma sağlanamaması halinde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri’nde çözümlenecektir.

“DENİZCİ MİLLET, DENİZCİ ÜLKE FİKİR YARIŞMASI” PROJE VE FİKİR ESERLERİ İÇİN

MUVAFAKATNAME 

“DENİZCİ MİLLET, DENİZCİ ÜLKE FİKİR YARIŞMASI” Yarışmasına katıldığım proje ve fikir eserimin, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası (İMEAK DTO) tarafından gerçekleştirilen web sayfası, internet ve sosyal medya hesaplarında/sitelerinde, televizyon yayınlarında, etkinliklerde ve eğitim faaliyetlerinde kullanılması amacıyla, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali haklarım ile bağlantılı/ komşu/ icra haklarımı İMEAK DTO’ya devrettiğimi;  

Bu muvafakatname çerçevesinde eserimin, İMEAK DTO tarafından sayı, yer ve süreyle sınırlandırılmaksızın, Türkiye içinde veya dışında, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde kullanabileceğini ve Odanın dâhil olduğu projelerde ticari olmayan amaçlarla üçüncü kişilere kullandırabileceğini; bu hususta Odanın hiçbir biçimde ve nedenle tekrar onayımı almak zorunda olmayacağını;

Eser/hak sahibi olarak ismimin belirtilip belirtilmeyeceğinin ve belirtilecekse hangi şekil ve yöntemle belirtileceğinin takdirinin Oda’da olduğunu bildiğimi;

Eserimin Odaca kullanımına ya da üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmasına ilişkin olarak herhangi bir ücret ödenmeyeceğini ve daha sonra her ne nam altında olursa olsun işbu hususta herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağımı,

Eserde suç teşkil eden veya herhangi bir şahıs ve kuruluşa hakaret içeren unsurlar bulunmadığını, 

Eserin kendi özgün eserim olduğunu, eser içeriğinde yer alan tüm görsel ve işitsel unsurlar, metinler ile eser ve icralara ilişkin gerekli izinlerin alındığını, üçüncü şahısların eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını, eserde yer alan üçüncü kişilerin kişilik haklarına riayet edildiğini, eser üzerindeki hakları daha önceden başka bir gerçek veya tüzel kişiye devretmediğimi ve üçüncü şahısların esere ilişkin talep veya davalarında tüm hukuki ve cezai sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,

Beyan, kabul ve taahhüt ederim. 

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında

Bilgilendirme ve Muvafakatname

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası olarak, sizin güvenliğinizi göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” hususunda sizi bilgilendirmek istiyoruz.7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince, hizmetlerimizden faydalanabilmek amacıyla, kişisel verilerini tarafımızla paylaşması halinde Odamız, kişisel bilgileri iş bu yarışmanın yukarıda açıklanan amaçları çerçevesinde kullanabilecektir.

Genel ve özel nitelikteki kişisel verilerinizin Odamız tarafından işlenmesi (tamamen veya kısmen herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması) ancak açık şekilde onay vermeniz ve ilgili bilgiyi iradeniz ile tarafımızla paylaşmanız ile mümkün olacaktır. “Denizci Millet, Denizci Ülke Fikir Yarışması” elektronik başvuru formunda yer alan kişisel ve özel nitelikli verileriniz yarışma kapsamında proje ve fikirlerinizin değerlendirilmesi için oluşturulan jüriye sunulmak amacıyla işlenmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması; İMEAK DTO’nun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması ve sözleşmenin kurulması ve ifası hukuki sebeplerine dayalı olarak işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.

Odamız verileri kaybolmaya, yanlış kullanıma ve yetkisiz erişime, paylaşıma, değiştirilmeye silinmeye karşı korumak için makul seviyede idari ve teknik önlemleri alır. 
Odamız, tarafınıza ait kişisel verileri, yukarıda belirtilen yarışma amaçlarından herhangi birisini gerçekleştirebilmek üzere üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Bu muvafakatnameyi kabul ederek, söz konusu rızayı hâlihazırda vermiş olduğunuzu veya vereceğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

İşbu rızanız ile Odamız tarafından işlenen verileriniz ile ilgili aşağıdaki haklarınızın bulunduğunu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri uyarınca belirtiriz:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) kişisel veri sahiplerine kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenme ve bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme gibi yukarıda da sayıldığı üzere, bir takım taleplerde bulunma hakkı tanımıştır.

Bu hakların kullanımı sırasında söz konusu verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden İMEAK DTO sorumludur. Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, imeakdtofikiryarismasi@denizticaretodasi.org.tr e-posta adresine iletmeniz halinde başvurularınız, Veri Sorumlusu tarafından incelenip, en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, İMEAK DTO’nun KVK Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Bununla birlikte işbu Bilgi Formu ve Muvafakatname kapsamında verilen iznin, Bilgi Formu ve Muvafakatname kapsamındaki amaç ve işlemlerle ilgili daha önce İMEAK DTO tarafından alınmış bilgilerinizi de kapsamakta olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Açık Rıza Metni

İMEAK Deniz Ticareti Odası  (“İMEAK DTO”) tarafından sizinle paylaşılan Kişisel Verilerin Korunması ve Mahremiyetine İlişkin Bilgilendirme/Aydınlatma metni kapsamında İMEAK DTO nezdinde işlenen kişisel verilerinizin, yasada işleme şartı olarak belirtilen hallerin varlığı haricinde, aşağıda belirtilen şekillerde işlenebilmesi amacıyla açık rızanız talep olunmaktadır.

Yarışma başvurusunda elektronik ortamda girilen Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No ve Doğum Tarihi) ve İletişim Verilerimin, yarışma başvuru kriterlerini karşıladığını doğrulamak maksadıyla işlenmesine, işbu metinde yer alan hususlarla alakalı vermiş olduğum açık rızam hakkında ayrıca İMEAK DTO tarafından aydınlatma metni ile bilgilendirildiğimi ve Kişisel verilerimin, yukarıda açıklanmış olan amaçlarla işlenmesine ve yukarıda belirtilmiş olan kişilere aktarılmasına açık rıza veriyorum.

Kayıt Bilgileri

Captcha