DENİZCİ MİLLET, DENİZCİ ÜLKE FİKİR YARIŞMASI

yükleniyor...

Sözleşme

DENİZCİ MİLLET DENİZCİ ÜLKE FİKİR VE PROJE YARIŞMASI SÖZLEŞMESİ
Fikir ve Proje Yarışması’nın Amacı. 
Bu Yarışma ile Deniz Ticaret Odası’nın “Denizci Millet ve Denizci Ülke” vizyonu çerçevesinde;
Türk denizcilik sektörünün yenilikçi milli fikirler, projeler, sistemler ve teknoloji ile bir araya getirilmesi ve denizciliğimizin daha ileri noktalara çıkarılarak dünya ticaretinde daha yüksek seviyelere erişmesinin sağlanması amaç edinilmektedir. Aynı zamanda uluslararası alanda sistemleri, uygulamaları ve milli imkân kabiliyetleri ile saygın bir noktaya gelinmesi, denizcilik alanındaki özgün ve yaratıcı fikirlerin yatırımcıyla buluşturulması ve sektörümüzde kullanılabilir hale getirilmesi için yeni projeler ortaya çıkarılması hedeflenmektedir. 
Fikir ve Proje Yarışması’nın Hedefi. 
Bu Yarışma ile hedeflenen, Türk denizcilik sektörünün serbest ve iyi rekabet ortamında gelişmesi, uluslararası rekabet gücünün artması ve ülke kalkınmasına katkıda bulunulması misyonu çerçevesinde, yenilikçi fikir ve projelerin sektörle buluşturulmasıdır. 
MADDE 1 -Konular ve Kategoriler. 
Yarışmaya “2.Denizci Millet, Denizci Ülke Fikir ve Proje Yarışması” ana fikrine dair deniz ulaştırması, deniz ticareti, gemi ve yat inşa, deniz turizmi, deniz kaynakları, limanlar, deniz çevresi, denizcilik eğitimi ve istihdam konularında başvuruda bulunulabilir. 
MADDE 2 -Yarışmayı Düzenleyen Kurumun Adı, Adresi ve İletişim Bilgileri. 
Adı: İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası (İMEAK DTO)
Adresi: Meclisi Mebusan Cad. No:22 Fındıklı-Beyoğlu/İSTANBUL
Telefon Numarası: +90 212 252 01 30
Web Adresi: www.denizticaretodasi.org.tr  
Elektronik Posta Adresi: iletisim@denizticaretodasi.org.tr
MADDE 3-Katılım Koşulları ve Katılım Şekli. 
Aşağıdaki koşulları sağlayan tüm katılımcılar ücretsiz olarak yarışmaya başvurabilir. 
a) 18 ile 55 yaş arasındaki her Türk vatandaşı, 
b) Denizci Millet, Denizci Ülke Fikir ve Proje Yarışması’na 04.11.2012 tarih ve 790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik"e bağlı olarak faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli KOBİ’ler ile ticari ve sanayi işletmelerin fon katkısıyla kurulmamış olan tüm STK’lar, 
c) Kamu kurumlarında çalışan personel yalnızca kendi adına yarışmaya başvurabilir. Kamu kurumları kurum olarak ödüle başvuramaz. 
ç) Kişi veya kurumlar yarışmaya birden fazla proje ile katılabilir, aynı proje ile yalnızca tek başvuru yapılabilir. 
d) Projelerin prototipinin geliştirilmiş olması, üretim aşamasına getirilmiş bulunulması, fikir aşamasındaki projelerin ise teknik resim, maket vb. somut ürünlerle desteklenmiş olması gerekmektedir. Üretimi, ticarileştirilebilmesi ve sürdürülebilirliği mümkün olmayan ve denizcilik sektöründe kullanımı uygun değerlendirilmeyen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 
e) “2.Denizci Millet, Denizci Ülke Fikir ve Proje Yarışması”na başvuru, proje sahibi gerçek kişi ve/veya kurum tarafından yapılmak zorundadır. Gerçek kişinin başvuru yaptıktan sonra vefat etmesi durumunda ise adaylığı değerlendirmeye alınır, proje finale kalır ve yasal mirasçıları tarafından projenin sunumu yapılabilir ve proje kazanırsa ödül tutarı yasal mirasçılarına ödenir. 
f) Yarışmacılar, jüri üyeleri ve seçici kurulları belirleyenler ve atayanlar arasında bulunmamalı; jüri (danışman, asli, yedek) ve kurul üyeleri ile bunların birinci dereceden akrabaları ya da ortakları olmamalı; yarışmayı açan kurum adına hareket eden danışmanlar ya da İMEAK Deniz Ticaret Odası çalışanı veya çalışanlarının birinci dereceden akrabası olmamalı; jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılım sağlamamalı; yarışmayı açan kurumda yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlama, yürütme, sonuçlandırma ve onaylamakla görevli olmama şartlarına sahip olunmalıdır. 
g) Yarışmacı, başvurudan önce yarışma hakkındaki tüm açıklamaları ve katılım koşullarını okuyup onaylamak ve kendisinden istenilen bilgi ve belgeleri elektronik ortamda başvuru sistemine girmek ve yüklemek suretiyle yarışmaya katılabilir. İşbu formun imzalanması ile yarışmacı ve İMEAK Deniz Ticaret Odası arasında anlaşma yapılmış kabul edilecektir.  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan Katılımcı/Aydınlatma Metni’nin ilgili kişi tarafından imzalanması gerekmektedir.
ğ) Yarışmaya bireysel katılım sağlanabileceği gibi, takım olarak da başvuru yapılabilir. Takımlar en fazla 4 kişiden oluşabilir. Her bir takım üyesinin yarışma şartlarını karşılıyor olması gerekmektedir. 
h) Proje fikirleri kopya edilmemiş olmalıdır. Benzer, taklit ya da alıntı olduğu tespit edilen projeler ile fikirler yarışma dışı kalacaktır. Yarışmaya katılan her projede “özgünlük”, “daha önce aynı proje ile herhangi bir yarışmaya katılım sağlamamış olması” ve “hâlihazırda tasarımı yapılmış, üretilmiş ve satışa sunulmamış olması” şartı aranmaktadır. Bunların aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, söz konusu proje ve bu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların başvuruları yarışma kapsamından çıkarılacaktır. Yarışmacılar kendilerinden istendiğinde yarışma koşullarını karşıladıklarını ispat etmekle mükelleftir. Yarışma koşullarını karşılamayan, ispat edemeyen, ya da yanıltıcı beyanda bulundukları tespit edilen yarışmacılar ödül kazanmış olsalar dahi yarışma dışı kalırlar.
ı) Elektronik başvuru esnasında sisteme girilen kimlik bilgileri dışında, proje içeriği alanı ile projeye ait dokümanlar ya da tasarım üzerinde yarışmacının kimliğini belirtecek, herhangi bir ibare veya işaret (kişinin ismi, firmanın ismi veya logosu vb.) bulunmamalıdır.
i) Yarışma başvurusu imeakdtofikiryarismasi.com  web sayfasından elektronik olarak yapılacaktır. Yarışmaya katılacaklardan şartname hükümlerini kabul ettiklerini gösteren işbu şartnamenin elektronik başvuru ortamında onaylanarak, projelerinin yarışma sonrasında Kurumca yapılabilecek kitap, e-kitap vb. dokümantasyon çalışmalarında kullanılmasına muvafakat verdikleri kabul edilmiş sayılacaktır.
MADDE 4 -Soru ve Cevaplar 
a) Yarışma hakkında detaylı bilgiler “Sıkça Sorulan Sorular” bölümünden görülebilecektir. 
b) Yarışmacılar, şartname ve yarışma hakkındaki sorularını cevaplanması için 31 Mart 2022 tarihi saat 17.00’ye kadar,  imeakdtofikiryarismasi@denizticaretodasi.org.tr  posta adresine gönderebilecektir. 
c) İMEAK DTO yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar ulaştırılan tüm soruları değerlendirecek; tüm sorulara ilişkin cevaplar e-posta sahiplerine, göndermiş olduğu e-posta adreslerinden geri bildirim olarak iletilecektir. 
MADDE 5-Proje ve Fikirlerin Bildirim Şartları. 
a) Proje sahipleri “2.Denizci Millet, Denizci Ülke Fikir ve Proje Yarışması”na, en geç 31 Mart 2022 tarihi saat 17.00’ye kadar aşağıda belirtilen elektronik link üzerinden başvuruda bulunabilecektir. 
b) Proje Başvuru Adresi: imeakdtofikiryarismasi.com 
c) Başvuru sonrası elektronik ön başvuru formu ve eklerindeki destek dokümanları incelendikten sonra detayları istenen projelerin aşağıda belirtilen adrese elden veya kargo ile teslim edilmesi gerekmektedir.
ç) Proje Teslim Adresi : ​ İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası, Meclis-i Mebusan Cad. No: 22 34427 Fındıklı-Beyoğlu-İstanbul 
MADDE 6-Fikir ve Proje Yarışması Ödülleri. 
a) Değerlendirme neticesinde ilk üçe dereceye giren başvuru sahiplerine aşağıda sunulan ödüller takdim edilecektir.
Birinciye     : 60.000 TL (Altmış Bin TL) ve DTO plaketi
İkinciye      : 40.000TL (Kırk Bin TL) ve DTO plaketi
Üçüncüye  : 25.000 TL (Yirmi Beş Bin TL) ve DTO plaketi
b) Başvuru yapılan projeler Ön Eleme ve Final Jürisi tarafından ödül ve dereceye girmeye uygun görülmediği takdirde katılımcılara ödül verilmeyecektir.
* 7337 sayılı veraset ve intikal kanununa göre vergi mükellefiyeti ödül kazanana aittir. 
MADDE 7-Yarışma Takvimi. 
a) Başvurular 03 Ocak 2022 - 31 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
b) 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren fikir ve projeler üzerinde yapılacak incelemeler neticesinde Ön Eleme Jürisi tarafından değerlendirme puanı 65 ve üzerinde puan alan projeler 15 Nisan 2022 tarihinde Final Jürisi değerlendirmesine sunulacaktır.
c) Finale kalan proje ve fikirler 18 Nisan – 1 Mayıs 2022 tarihleri arasında Final Jürisi tarafından değerlendirilerek 6 proje sahibi finalde Jüri huzurunda sunum yapmak üzere davet edilecektir. Final sunumları ve ödül töreni için tarih ve yer duyurusu bilahare yapılacaktır.
ç) Yukarıda belirtilen takvim sürecinde yapılan değerlendirmeler neticesinde finale kalan 6 proje sahibi, başvuru formunda belirtilmiş olan iletişim bilgileri üzerinden erişim sağlanarak proje sunumlarını yapmak üzere davet edilecektir. Final sunumuna davet edilmeyen ve davet edildiği halde katılmayan proje sahiplerinin ödül hakkı bulunmamaktadır.
d) İMEAK DTO yarışma ile ilgili her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 
MADDE 8- Jüri Teşkili. 
Jüri heyeti, üniversitelerimizin denizcilik eğitimi veren fakültelerinden seçilen akademisyenlerden ve denizcilik alanında faaliyet gösteren firma, kurum ve kuruluşların üst düzey yöneticilerinden oluşturulmuştur.
Oluşturulan jüri heyetlerinin Başkanlık görevi Piri Reis Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Oral ERDOĞAN tarafından deruhte edilecektir.
a) Ön Eleme Kurulu Oluşturulması ve Yetkisi.
Üniversitelerimizin denizcilik eğitimi veren fakültelerinden seçilen akademisyenlerden oluşan Ön Eleme Kurulu 13 üyeden teşkil edilmiştir. Başvurular Ön Eleme Kurulu tarafından Ek’te sunulan Değerlendirme Formunda belirtilen kriterler çerçevesinde puanlamaya tabi tutulacak, 65 ve üzerinde puan alarak finale kalması uygun görülen proje ve fikirler Final Jürisi değerlendirmesine sunulacaktır.
b) Final Jürisi Üyelerinin Oluşturulması ve Yetkisi.
Final jürisi, denizcilik alanında faaliyet gösteren firmaların, kurum ve kuruluşların üst düzey yöneticileri ile profesör seviyesinde akademisyenlerden oluşturulmuştur. Jüri üyeleri, finale kalan projelerin değerlendirilmesi ve nihai seçimde oy verme yetkisine sahiplerdir. Finale kalan projeler belirlenen yer ve zamanda Final Jürisi tarafından sunum olarak dinlenecek ve oybirliği ile verilecek karar ile yarışmada ilk üç dereceye giren projeler birinci, ikinci ve üçüncü olarak ilan edilecektir. Sonuçlar kesindir, itiraz edilemez. Değerlendirme neticesinde aynı puan ve oyu aldığı görülen projeler, Final Jürisi tarafından tekrar değerlendirmeye tabi tutulacak ve mevcut kriterler üzerinden sektöre uygulanabilirliği, katkısı, ticarileştirilebilmesi, özgünlüğü açılarından gözden geçirilerek objektif kriterler çerçevesinde derecelendirme sağlanacaktır. Jüri gerekli gördüğü takdirde objektif bir değerlendirme için kendi belirleyebileceği kurumlardan veya kişilerden danışmanlık hizmeti alabilir. 
MADDE 9-Hak ve Sorumluluklar, Projelerin Geri Verilmesi.
Yarışmacılar sundukları proje ve dolayısıyla da eser üzerinde hiçbir üçüncü kişi ya da kuruluşun herhangi bir hakkının mevcut olmadığını, söz konusu projenin kendisine ait olduğunu ve daha önce hiç kimseye bu hakları devretmediğini, üçüncü kişi ya da kuruluşların projenin/eserin tümü ya da bir bölümü üzerinde herhangi bir hak iddia etmesi durumunda bundan doğabilecek tazminat ve diğer yasal sorumlulukların kendisine ait olacağını, İMEAK DTO’nun bu durumda uğrayabileceği her türlü zararı da derhal ve nakden tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
Yarışmaya katılan tasarım ve projelere ait fikri haklar, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu hükümleri uyarınca, projenin müellifine aittir. Ancak, projenin müellifi yarışmaya katılmakla eserinin İMEAK DTO tarafından sergilenmesini ve yarışma dolayısıyla yapılacak her türlü yayında müellifin ismiyle birlikte yayınlanmasını önceden kabul etmiş sayılır.
Jüri veya seçici kurul tarafından projeleri incelenmek üzere talep edilen yarışmacılar Ödül Töreninin bitimine müteakip bir (1) ay içerisinde bizzat veya yasal vekilleri aracılığı ile projelerini geri teslim alabilirler. Kurum, bu süre içinde alınmayan projelerden sorumlu değildir. 
MADDE 10-Anlaşmazlıkların Çözümü
Kurum ile yarışmacı arasında doğabilecek anlaşmazlıklar, önce Final Jürisi hakemliğinde, anlaşma sağlanamaması halinde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri’nde çözümlenecektir.

Aydınlatma Metni

 • Veri Sorumlusu ve Kişisel Veri Kategorileri

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında; toplanmakta olan kimlik, iletişim, mesleki deneyim ile proje kapsamında tarafınızca aktarılabilecek diğer kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası (“İMEAK DTO”) tarafından işlenecektir.

 • Tanımlar
 • Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.
 • Veri Sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.
 • Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Veri Kategorileri

İşleme Amaçları

Kimlik

Yarışma Başvuru Kriterlerinin Teyit Edilmesi
Proje ve Fikirlerinizin Değerlendirilmesi
Yarışma Süreçlerinin Yürütülmesi
Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

İletişim

Yarışma Başvuru Kriterlerinin Teyit Edilmesi
Proje ve Fikirlerinizin Değerlendirilmesi
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Yarışma Süreçlerinin Yürütülmesi
Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Mesleki Deneyim

Yarışma Başvuru Kriterlerinin Teyit Edilmesi
Proje ve Fikirlerinizin Değerlendirilmesi
Yarışma Süreçlerinin Yürütülmesi
Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi

 • Kişisel Verilerin Aktarımı

Odamız, tarafınıza ait kişisel verileri, KVKK’nın 4. maddesinde sayılan genel ilkelere ve 8. maddesinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla yukarıda belirtilen amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek üzere proje ve fikirlerinizin değerlendirilmesi için oluşturulan jüri heyeti ve yarışma sonuçlarının duyurulması amacıyla kamu ile paylaşacaktır.

 • Yöntem ve Hukuki Sebep

Elektronik ortamda sunulan yarışma başvuru formu ve e-mailler vasıtasıyla elde edilen kişisel verileriniz KVKK’ın 5/2-c maddesi uyarınca “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, 5/2-ç maddesi uyarınca “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve 5/2-e maddesi uyarınca “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak tamamen veya kısmen otomatik yollarla toplanacaktır.

 • KVKK Kapsamında Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK kişisel veri sahiplerine kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, veri sorumlusunun amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenme ve bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme gibi aşağıda da sayıldığı üzere, birtakım taleplerde bulunma hakkı tanımıştır.
Odamız tarafından işlenen verileriniz ile ilgili kişi olarak KVKK’nın 11. maddesi uyarınca haklarınız aşağıda yer almaktadır:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 • Başvuru Usul ve Esasları

İlgili kişi olarak, 6698 sayılı Kanun 11. maddede yer alan haklarınıza ilişkin bir talebiniz olması durumunda; internet sitemizden temin edebileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak ve her halükarda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan; imeakdto@hs01.kep.tr KEP adresimize göndereceğiniz ileti ile, kvkk@denizticaretodasi.org.tr ve iletisim@denizticaretodasi.org.tr e-posta adresimize sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizle veya güvenli e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile, Meclis-i Mebusan Cad. No: 22 34427 Fındıklı-Beyoğlu-İstanbul TÜRKİYE adresimize yazılı olarak şahsen veya noter kanalı ile başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu İMEAK DTO olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, odamız tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

Muvafakatname

Muvafakatname indirip imzaladıkdıktan aşağıdaki alana yükleyiniz.

👉 Muvafakatname indirmek için tıklayın

Kayıt Bilgileri

Captcha